شرکت حسابداری بیلان برتر
ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

خدمات حسابداری

شرکت حسابداری


ارزیابی سهام شرکتها


ارزیابی سهام شرکتها

ارزیابی سهام شرکتها توسط کارشناسان شرکت حسابداری بیلان برتر

ارزیابی سهام شرکتها یکی از خدمات حسابداری این شرکت می باشد که از متخصصین و کارشناسان مجرب در این زمینه استفاده می شود .

درشرکتهای سهامی ، سهم همانند اوراق‌ بهاداری است که حقوق سهامداران را به منظور مشارکت در منافع و مدیریت شرکت تضمین می نماید و همچنین برای اخذ بخشی از ارزش سهام ، در صورت انحلال شرکت، لذا سهام بعنوان ابزاری است که مالکیت را تعیین می نماید و نمایانگر ادعا بر سهم نسبی از منافع و دارایی شرکت است. در واقع سهام اوراق‌ بهادار بدون سررسید هستند با خصوصیت عدم اطمینان از سودهای آتی و قیمت فروش مورد انتظار .

تعیین ارزش هرسهم با ارزیابی آن امکان پذیراست، لذا ارزش‌ گذاری سهام از ضروریات در جهت برنامه‌ ریزی برای سرمایه‌ گذاران و مدیران می باشد. ارزش‌ گذاری بیانگر چگونگی تاثیر ساختار مالی و استراتژیکی برارزش بازار سهام شرکت‌ها خواهد بود.

اساسا" دوبینش اصلی وتقریبا" متفاوت در ارزیابی سهام وجود دارد که یکی مبنای ارزیابی را عملکرد یا سود آوری شرکت و دیگری مبنای ارزیابی را دارائیهای شرکت قرار می دهد. البته یک بینش حد وسط نیز وجود دارد که از هر دو مبنا برای ارزیابی استفاده می نماید . البته ارزیابی سهام با استفاده از هر یک از دوبینش به روشهای متعددی  صورت می پذیرد .

بینش اول : روش ارزیابی سهام بر مبنای سود آوری شرکت

بینش دوم : روش ارزیابی سهام بر مبنای دارائیهای شرکت ( دارائیهای شرکت به روشهای مختلف ارزیابی می شوند پس برای سهام نیز ارزشهای متفاوتی ایجاد خواهد شد )

پس بنابراین ارزیابی سهام شرکت کار معمولی و راحتی نیست و برای اجرای صحیح و دقیق آن نیاز به متخصص و کارشناس است ، برون سپاری این مهم به شرکت حسابداری توصیمه ما به شماست ، البته  شرکت حسابداری بیلان برتر در راستای خدمات حسابداری خود این نیاز را به صورت مطلوب برطرف می نماید .