شرکت حسابداری بیلان برتر
ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

خدمات حسابداری

شرکت حسابداری


حسابرسی داخلی


حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی توسط متخصصین و کارشناسان

خدمات حسابرسی یکی دیگر از امور اصلی شرکت حسابداری بیلان برتر می باشد

ازضروری ترین امور حسابداری در یک مجموعه  اعم از حقوقی یا حقیقی خدمات حسابرسی است ، ضرورت آن آگاهی و اطلاع دقیق از وضعیت حسابها و تهیه گزارشات مالی و حسابداری است بنابراین استفاده کنندگان از این خدمات معمولا" افراد ذی نفع یا ذی صلاح هستند .

افراد ذی نفع : کلیه شرکاء و سهامداران

افراد ذی صلاح : برخی از دوایر دولتی  اعم از سازمان امور مالیاتی ، سازمان تامین اجتماعی ، بانکها 

لازمه ارائه اینگونه اطلاعات و گزارشات استفاده از خدمات حسابرسی است که این شرکت به دو گونه می تواند در خدمت مشتریان باشد :

۱- حسابرسی داخلی با استفاده از افراد دارای تجربه و تخصص

معمولا" بسیاری از اشخاص حقوقی و حقیقی از این نوع خدمت استفاده می کنند .

۲- حسابرسی داخلی با استفاده از حسابداران رسمی

برخی از اشخاص حقوقی جهت ارائه گزارشات حسابرسی شده توسط حسابداران رسمی به سازمان امورمالیاتی ، سازمان تامین اجتماعی ، بانکها ویا به اشخاص حقوقی دیگر جهت شرکت در مناقصات از این نوع خدمات حسابرسی استفاده می کنند .

تعريف حسابرسي داخلي:حسابرسي داخلي يک فعاليت کاملا"مستقل، اطمينان بخش واقع بينانه و مشاوره اي است که براي بهره وري و بهبود عمليات شرکت طراحي شده است. حسابرسي داخلي با فراهم نمودن بينش و رويکردهاي سيستماتيک و هدفمند براي ارزيابي و بهبود اثربخشي فرآيندهاي راهبري براي مديريت و قدرت ريسک و کنترل، شرکت را درجهت دستيابي به هدافش ياري مي نمايد.