شرکت حسابداری بیلان برتر
ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

خدمات حسابداری

شرکت حسابداری


همکاری با شما


همکاری با شما

همکاری با شما برای انجام خدمات حسابداری

یکی دیگر از خدمات حسابداری این شرکت همکاری با دوستان دانشجو و حسابداران عزیز است به نحوی که بتوانند در بازار کار بصورت مستقل درآمدزایی نمایند

این خدمات به دو صورت انجام میشود :

۱- پذیرش کار حسابداری از اشخاص حقوقی یا حقیقی و ارائه آن بطور کامل به این شرکت 

الف ) اجرای کار حسابداری در محل این شرکت توسط خود شخص پذیرنده انجام شود، همراه با مدیریت و نظارت از سوی شرکت .

ب   )  اجرای کار حسابداری در محل این شرکت توسط حسابداران مستقر در شرکت انجام شود .

۲- پذیرش کار حسابداری از اشخاص حقوقی یا حقیقی در محل کار خودشان

الف ) اجرای کار حسابداری در محل شخص حقوقی یا حقیقی توسط خود شخص پذیرنده با مدیریت و نظارت این شرکت انجام شود .

ب   ) اجرای کار حسابداری در محل شخص حقوقی یا حقیقی بطور کامل توسط این شرکت انجام شود .

یکی از مشکلات اساسی در عرصه حسابداری عدم آگاهی برخی از حسابداران جهت انجام امور حسابداری می باشد ، که این امر ناشی از نبود تجربه کافی در این زمینه است، گاهی برای رسیدن به تجربه مطلوب باید سالها وقت صرف نمود ولی با همکاری صمیمانه در امر اجرای کارهای حسابداری و مالیاتی می توان در مدت زمان کوتاهی این تجربه را به دست آورد ، شرکت حسابداری بیلان برتر به همین منظور دست همکاری به سوی آن دسته از عزیزان دانشجو یا حسابداری که جویای کسب تجربه هستند گشوده است و به واسطه تعامل با این دوستان در محل شرکت یا بصورت اعزام حسابدار در محل مشتری ازاین فرصت برای انتقال تجربه استفاده می نماید ، دوستان همکار نیر باید نهایت بهرمندی را داشته باشند .